niedziela, 23 styczeń 2022
Rozmiar czcionki
Kancelaria Radcy Prawnego - Karolina Kidawa-Kliszewska

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) informujemy Państwa, że radca prawny Karolina Kidawa – Kliszewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „Kancelaria Radcy Prawnego Karolina Kidawa-Kliszewska” (dalej jako: „Kancelaria”) przetwarza między innymi dane osobowe:
1) klientów Kancelarii będących osobami fizycznymi;
2) w przypadku klientów Kancelarii będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej – dane osobowe osób uprawnionych do reprezentacji takich podmiotów, pracowników i współpracowników takich klientów;
3) osób zgłaszających się do Kancelarii w celu uzyskania pomocy w zakresie doradztwa prawnego świadczonego przez Kancelarię, jak również osób, których dane zostały uzyskane przy okazji świadczenia takich usług na rzecz klientów Kancelarii;
4) osób współpracujących z Kancelarią przy świadczeniu usług przez Kancelarię;
5) dostawców usług będących osobami fizycznymi, jak również pracowników i współpracowników dostawców usług.

Kancelaria przekazuje Państwu istotne informacje związane z faktem przetwarzania danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest radca prawny Karolina Kidawa-Kliszewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „Kancelaria Radcy Prawnego Karolina Kidawa-Kliszewska”, 
ul. Konopnickiej 324, 42-260 Kamienica Polska, NIP 5732527695, REGON 242645293

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Można się z nami skontaktować:
a) telefonicznie: 661 544 777;
b) pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;
c) w siedzibie Kancelarii pod adresem: ul. Konopnickiej 324,42-260 Kamienica Polska.

JAKIE SĄ CELE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach zapewnienia świadczenia przez Kancelarię, w sposób profesjonalny, zgodny z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz Zasadami Etyki Zawodu – pomocy/obsługi prawnej.

W tym zakresie dysponowanie przez Kancelarię danymi osobowymi jest niezbędne:
a)dla wykonania umów, których Państwo i Kancelaria są stronami; 
b)dla realizacji obowiązków nałożonych na nas przez przepisy prawa;
c)do ochrony Państwa żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej (na rzecz której świadczymy pomoc prawną);
d)do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych – wskazanych w dalszej części niniejszej informacji.

W każdym przypadku przetwarzania danych osobowych przez naszą Kancelarię, zachodzi przynajmniej jedna z powyższych przesłanek. Kancelaria nie przetwarza danych osobowych, jeżeli nie jest w stanie wykazać niezbędności przetwarzania dla realizacji któregokolwiek z powyższych celów.

PODSTAWA PRAWNA ORAZ PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych, a w przypadku Kancelarii mamy do czynienia, z następującymi podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych:
a) 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której Państwo są stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy – ta przesłanka legalności przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię będzie występowała w sytuacji, gdy zawrzemy z Państwem umowę dotyczącą świadczenia przez Państwa na naszą rzecz jakichkolwiek usług lub umowę w sprawie świadczenia przez naszą Kancelarię pomocy/obsługi prawnej lub będziemy podejmowali na Państwa żądanie czynności przygotowawcze do zawarcia takiej umowy;
b) 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie wynikających z prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego;
c) 6 ust. 1 lit. d) RODO – niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej – w tym wypadku ta przesłanka będzie występowała ze względu na podejmowanie przez Kancelarię działań prawnych i faktycznych zmierzających do ochrony tego rodzaju interesów w ramach świadczonej przez Kancelarię pomocy prawnej; w tym wypadku przetwarzanie danych osobowych ma związek z działaniami realizowanymi na Państwa rzecz albo na rzecz innych osób fizycznych w sprawach lub postępowaniach, w których Państwo występują w jakimkolwiek charakterze (np. jako powód, pozwany, wnioskodawca, uczestnik, etc.);
d) 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych –przesłanka ta dotyczy przypadków, gdy przetwarzanie danych osobowych jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione interesy. Wystąpi zazwyczaj wtedy, gdy przetwarzanie danych osobowych nie może opierać się na żadnej z przywołanych wcześniej podstaw prawnych. Za uzasadnione interesy uznajemy w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej, ustalanie konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, w celach archiwalnych i statystycznych, jak również świadczenie usług na rzecz klienta, w sytuacji, w których interes klienta jest nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby, których dane dotyczą.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania
a) w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz czas niezbędny dla realizacji przez strony tej umowy wynikających z niej roszczeń;
b) w przypadku niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej – do czasu zrealizowania tych interesów lub ich wygaśnięcia;
c) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu (tj. do dnia, w którym dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych okaże się nieuzasadnione ze względu na cel, jakiemu miało służyć).

W każdym jednak przypadku dane osobowe, którymi dysponuje Kancelaria, nie będą przetwarzanie przez okres krótszy, niż ustawowo wymagany dla przechowywania danego rodzaju informacji.

JAKIM PODMIOTOM KANCELARIA MOŻE PRZEKAZYWAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Państwa dane osobowe, w zależności od konkretnej potrzeby uzasadnionej łączącym nas stosunkiem prawnym lub faktycznym, mogą być udostępniane:
a) doradcom księgowym Kancelarii – na cele realizacji usług księgowo-podatkowych;
b) radcom prawnym, adwokatom, aplikantom – świadczącym na rzecz Kancelarii usługi prawnicze, w związku z wykonywaniem tego rodzaju usług;
c) firmie informatycznej, obsługującej (serwisującej) system teleinformatyczny Kancelarii;
d) wybranym instytucjom państwowym, organom władzy lub wykonującym zadania publiczne (sądom, komornikom sądowym, mediatorom, kuratorom, organom kontroli skarbowej, innym organom ochrony prawnej);
e) kancelariom notarialnym – w celu przekazania danych niezbędnych do sporządzenia umów lub przygotowania do tych umów oświadczeń w formie notarialnej;
f) bezpośrednim doradcom (prawnym, księgowym, inwestycyjnym, etc.) osób, których dane dotyczą oraz innym podmiotom – na wyraźne Państwa życzenie.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Kancelaria zasadniczo nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Kancelaria informuje jednak, że może okazać się konieczne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego w sposób i na warunkach określonych przez stosowne przepisy prawa. Powyższe może nastąpić w przypadku np. zlecenia wykonania określonych usług bądź zadań informatycznych usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Przekazanie nastąpi jedynie, gdy państwo docelowe zapewnia na sowim terytorium odpowiedni poziom ochrony danych.

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ KANCELARIĘ

W związku z przetwarzaniem przez Kancelarię Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a)prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia ich przetwarzania i usunięcia,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, które zostały przez Państwa przekazane Kancelarii, tj. prawo do ich otrzymania w ustrukturyzowanym powszechnym formacie oraz ich przesłania innemu administratorowi. Prawo to może zostać zrealizowane wyłącznie w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody bądź umowy oraz o ile jest całkowicie zautomatyzowane.

Celem skorzystania z powyższych prawa należy skontaktować się z Kancelarią.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.

PRAWO SPRZECIWU

Mają Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o ile przetwarzanie to odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Przyczyną takiego sprzeciwu musi być Państwa szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Państwa dane w powyższych celach, co do których wyrazili Państwo sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

O ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo możliwość cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH I NIEPODANIA

W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt b) powyżej, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym; z kolei w przypadku przetwarzania danych w celach,  o których mowa w pkt a) i d), obowiązek podania danych jest wymogiem umownym – podanie danych osobowych we wszystkich celach, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Kancelarią.

Kancelaria nie prowadzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz automatycznego profilowania danych osobowych. Przetwarzanie Państwa danych będzie odbywało się zarówno w sposób ręczny, jak i z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

 

Polityka plików Cookie

1. Strona internetowa kancelaria-kidawa.pl stosuje tzw. pliki „cookies”. Pliki te są zapisywane przez serwery na urządzeniach końcowych użytkownika. Serwery mogą odczytywać informacje zawarte w tych plikach każdorazowo, gdy urządzenie końcowe użytkownika łączy się z danym serwerem. Pliki cookies, zwane również ciasteczkami, są danymi informatycznymi w postaci plików tekstowych i są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputer, smartfon, tablet, laptop). Zawierają one zazwyczaj unikalny numer, nazwę domeny internetowej, z której pochodzą oraz czas przechowywania na urządzeniu końcowym użytkownika.

2. Pliki cookies są wykorzystywane w celu:

2.1. optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowania wyglądu oraz zawartości strony internetowej dla danego użytkownika,
2.2. sporządzania statystyk, wyjaśniających sposób korzystania z serwisu internetowego przez użytkowników,
2.3. utrzymywania sesji zalogowanego użytkownika do serwisu,
2.4. prezentowania treści reklamowych dostosowanych do preferencji użytkownika.

3. Strona internetowa kancelaria-kidawa.pl może wykorzystywać następujące pliki cookies:

3.1. „konieczne” do właściwego działania strony pod względem technicznym,
3.2. zapewniające  bezpieczeństwo, służące np. do wykrywania niepożądanych prób uwierzytelniania,
3.3. odpowiedzialne za tworzenie statystyk,
3.4. przechowujące informacje dotyczące ustawień wyglądu strony, wielkości czcionki oraz jej układu itp.

4. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) z reguły domyślenie umożliwia wykorzystywanie i przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Istnieje możliwość zmiany tych ustawień i zablokowania automatycznej obsługi plików cookies lub monitorowanie umieszczania tych plików w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o sposobach obsługi plików cookies są dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej. Brak ograniczenia obsługi plików cookies oznacza akceptację na ich umieszczanie i wykorzystywanie.

5. W przypadku ograniczenia obsługi plików cookies przez użytkownika niektóre z funkcjonalności strony kancelaria-kidawa.pl mogą nie działać poprawnie.

6. Pliki cookies zamieszczone i wykorzystywane  w urządzeniu końcowym użytkownika strony kancelaria-kidawa.pl mogą być również wykorzystywane przez jej partnerów.

7. Więcej informacji dotyczących plików cookies można znaleźć na stronie: wszystko o ciasteczkach.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:

m.in. przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej; sporządzanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz innych wewnętrznych przepisów prawa pracy; reprezentacja w sporach wynikających ze stosunku pracy i w sporach z zakresu ubezpieczeń społecznych; sporządzanie odwołań od decyzji ZUS, reprezentacja przed sądami w sprawach o prawo do emerytury/renty.

Prawo podatkowe

Prawo podatkowe:

m.in. reprezentacja w toku postępowań przed organami administracji podatkowej, sporządzanie odwołań i zażaleń, reprezentacja przed sądami administracyjnymi, sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego).

Prawo medyczne

Prawo medyczne:

m.in. obsługa prawna podmiotów leczniczych i gabinetów lekarskich; zakładanie, łączenie, likwidacja ZOZ; zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych dotyczących roszczeń pacjentów.